Komisja Europejska wnosi do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce z powodu istniejącego systemu zezwoleń na korzystanie z dróg dla niektórych pojazdów ciężarowych.

Unijni urzędnicy podjęli tę decyzję w związku z nieprawidłowym wdrożeniem dyrektywy Rady 95/53 WE w sprawie maksymalnego obciążenia i maksymalnych wymiarów dla niektórych pojazdów drogowych.

W szczególności Polska ogranicza w stosunku do niektórych pojazdów ciężarowych swobodę korzystania ze swojej sieci drogowej, nawet jeżeli pojazdy te spełniają unijne normy, stwierdza KE we wniosku.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, pojazdy ciężarowe o nacisku osi wynoszącym ponad 8 lub 10 ton muszą uzyskać specjalne zezwolenie od właściwych zarządców dróg na użytkowanie dróg drugorzędnych.

Wymóg ten obowiązuje nawet wówczas, gdy pojazdy te załadowane są zgodnie z unijnymi przepisami, a zatem powinny móc korzystać z tych dróg bez konieczności ubiegania się o dodatkowe zezwolenia.

W takiej sytuacji znajduje się wiele pojazdów ciężarowych wykorzystywanych w przewozach na duże odległości.

W Polsce zarządzanie drogami prowadzą różne organy administracji (gminy, powiaty, województwa, administracja rządowa), zatem w przypadku jednego kursu może istnieć konieczność uzyskania wielu zezwoleń.

Procedura uzyskania zezwolenia jest przy tym czasochłonna. System ten powoduje zatem poważne obciążenia dla przewoźników i stanowi przeszkodę w prawidłowym funkcjonowaniu wewnętrznego rynku transportu, stwierdza KE.

Skierowała ona do polskich władz uzasadnioną opinię w lutym. Ponieważ Polska nie dostosowała swoich przepisów do przepisów prawa Unii, Komisja Europejska podjęła decyzję o wniesieniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE.