Codziennie, wyruszają na swoje podróże wielkie pojazdy transportowe przewożące różnorodne towary na całym świecie, w tym także materiały niebezpieczne. Konwencję ADR reguluje zbiór przepisów dotyczący transportu ładunków stanowiących zagrożenie, wyznaczając zasady postępowania dla przewoźników. Oto krótka instrukcja dotycząca tego, co warto wiedzieć w kontekście konwencji ADR.

Konwencja ADR to umowa międzynarodowa, która ma na celu uregulowanie transportu substancji łatwopalnych, trujących, zakaźnych oraz radioaktywnych. Dokument ten, ratyfikowany w Genewie w 1957 r., jest stale aktualizowany i dostosowywany do obecnych realiów. Celem konwencji jest zapewnienie bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych przez drogę. W 2018 roku konwencja była obowiązująca w 50 krajach na świecie.

Struktura konwencji ADR obejmuje umowę właściwą oraz załączniki A i B. Załączniki te zawierają szczegółowe przepisy dotyczące zakresu i warunków przewozu różnych materiałów niebezpiecznych drogą lądową. Pierwsza część, czyli załącznik A, składa się z siedmiu sekcji, m.in. przepisów ogólnych, klasyfikacji materiałów, wykazu towarów niebezpiecznych, przepisów dotyczących stosowania opakowań oraz warunków przewozu ładunku.

Materiały niebezpieczne klasyfikuje się na 13 klas, zależnie od rodzaju zagrożenia, jakie stwarzają. Na przykład klasyfikacja obejmuje materiały wybuchowe, gazy, materiały ciekłe palne, substancje trujące, zakaźne, promieniotwórcze, żrące oraz inne. Konwencja ADR określa również wymagania dotyczące szkolenia i przygotowania pracowników zaangażowanych w transport materiałów niebezpiecznych.

W przypadku przewozu materiałów niebezpiecznych, każda firma musi posiadać doradcę ds. bezpieczeństwa, który nadzoruje procesy i procedury dotyczące transportu ADR. Doradca ten jest odpowiedzialny m.in. za przygotowanie odpowiednich instrukcji, zapewnienie zgodności z przepisami konwencji, oraz sporządzanie rocznych sprawozdań. Wymagania dotyczące uzyskania świadectwa doradcy są ściśle określone i regulowane przepisami.

Prowadzenie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne wymaga posiadania specjalnych uprawnień, takich jak odpowiednie szkolenie i zaświadczenie ADR. Przewoźnicy muszą również przestrzegać warunków konwencji ADR pod rygorem surowych kar finansowych i ograniczeń w prowadzeniu przewozów. Obowiady za naruszanie przepisów ADR mogą wynosić nawet kilkanaście tysięcy złotych.

Aby zapewnić bezpieczny i skuteczny transport materiałów niebezpiecznych, niezbędne jest przeszkolenie całego personelu zaangażowanego w proces oraz dostosowanie się do wymogów konwencji ADR. Skorzystanie z usług profesjonalnych firm oferujących szkolenia i doradztwo ADR może być kluczowym krokiem dla zapewnienia bezpieczeństwa w transporcie materiałów niebezpiecznych.